Just
arrived
...

Welcome
to
Archain

We gebruiken cookies om jouw beter en persoonlijker te helpen. Klik op de knop 'alles accepteren' om alle cookies toe te staan. Of ga naar cookie instellingen voor meer informatie of om jouw voorkeuren te wijzigen. Lees ons privacybeleid voor meer informatie.

Accept Accept

Spelregels voorwaarden

1. Toepasselijkheid

Deze Algemene Spelvoorwaarden van Archain (hierna: “Archain”), kantoorhoudende te (3251 LZ) Stellendam aan de Scheelhoekweg 11, zijn van toepassing op het promotionele kansspel dat door Archain - of door Archain ingeschakelde derden - wordt georganiseerd.
De Gedragscode Promotionele Kansspelen 2014 is op het promotionele kansspel van toepassing.
Door deelname aan het promotionele kansspel worden de Algemene Spelvoorwaarden en de algemene voorwaarden van Archain automatisch geaccepteerd.
Archain kan te allen tijde deze Algemene Spelvoorwaarden wijzigen, de gewijzigde Algemene Spelvoorwaarden zullen telkens op de website van Archain gepubliceerd worden.

2. Definities

Archain: de rechtspersoon zoals hiervoor genoemd, die deze Algemene Spelvoorwaarden van toepassing heeft verklaard op het door haar, of een door haar ingeschakelde derde, georganiseerde promotionele kansspel.

Algemene Spelvoorwaarden: deze Algemene Spelvoorwaarden

Promotionele kansspel: het kansspel waarbij een natuurlijke persoon kosteloos kans maakt op een prijs.

Deelnemer: iedere natuurlijke persoon die in bezit is van een speciale actiecode en meedoet aan het promotionele kansspel.

3. Deelname

Iedere natuurlijke persoon die in bezit is van een speciale, bij aankoop verkregen en niet overdraagbare actiecode, kan deelnemen aan het promotionele kansspel.

Deelname aan het promotionele kansspel is mogelijk tot aan de dag voorafgaand aan de prijstrekking.

Deelname geschiedt door het invullen van de speciale actiecode en de contactgegevens van de Deelnemer in het daarvoor bestemde formulier op de website van Archain.

Werknemers van Archain en/of aan haar gelieerde ondernemingen en/of leveranciers of sponsors waarmee Archain samenwerkt zijn uitgesloten van deelname tot het promotionele kansspel.

Rechtspersonen zijn uitgesloten van deelname tot het promotionele kansspel.

Aan de deelname zijn geen kosten verbonden.

Deelnemers onder de 16 jaar kunnen enkel deelnemen aan het promotionele kansspel als zij hiervoor toestemming hebben gekregen van hun wettelijke vertegenwoordiger.

Archain kan te allen tijde de deelnemer verzoeken aan te tonen dat de wettelijke vertegenwoordiger toestemming heeft gegeven voor de deelname aan het promotionele kansspel.

Indien blijkt dat de wettelijke vertegenwoordiger geen toestemming heeft gegeven, kan Archain ervoor kiezen om de prijs niet uit te keren aan de Deelnemer.

Archain heeft te allen tijde het recht om een deelnemer te vragen een geldig legitimatiebewijs te tonen.

Indien blijkt dat een deelnemer onjuiste, onvolledige of misleidende gegevens heeft verstrekt of op andere wijze fraude pleegt of probeert te plegen, behoudt Archain zich het recht voor om deze deelnemer van het promotionele kansspel uit te sluiten.

4. Prijzen

De prijzen worden op de website van Archain vermeld.

De toewijzing van een prijs aan een deelnemer geschiedt op onpartijdige wijze.

De prijzen zijn niet inwisselbaar voor contant geld of andere prijzen.

Iedere deelnemer kan één prijs winnen. Indien een deelnemer meerdere prijzen heeft gewonnen, zal hi/zij de mogelijkheid krijgen om een keuze te maken uit de gewonnen prijzen. De overige prijzen zullen vervolgens weer op onpartijdige wijze worden toegewezen aan andere deelnemers.

De deelnemers die een prijs hebben gewonnen zullen hiervan binnen een maand na beëindiging van het promotionele kansspel op de hoogte worden gesteld. Archain zal contact opnemen met de deelnemers via de door hen verstrekte contactgegevens.

Eventuele kansspelbelasting en te betalen BTW over de prijzen komt voor rekening van Archain.

5. Aansprakelijkheid

Archain is niet aansprakelijk voor enige (on)zichtbare gebreken aan de prijzen en/of enige andere schade aan de prijzen.

Archain is niet aansprakelijk voor enige schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of samenhangt met (deelname aan) het promotionele kansspel.

Archain is niet aansprakelijk voor druk-, spel- of vergelijkbare fouten. Dergelijke fouten kunnen Archain niet worden tegengeworpen en vormen geen enkele verplichting voor Archain.

Archain is niet aansprakelijk voor enige schade, van welke aard dan ook, die ontstaat door het gebruik van haar website, of links op haar website die naar websites van derden verwijzen.

6. Overmacht

Archain behoudt zich het recht voor om in geval van overmacht het promotionele kansspel op elk gewenst tijdstip op te schorten, te beëindigen, te wijzigen of niet over te gaan tot het uitkeren van de prijzen.

Onder overmacht wordt in ieder geval begrepen alle van buitenaf komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Archain geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Archain niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Daaronder vallen onder meer situaties van oproer, oorlog, overheidsbemoeiingen, binnenlandse ongeregeldheden of opstand, stakingen, werkonderbrekingen of uitsluitingen, faillissementen, cybercriminaliteit, waaronder onder meer wordt verstaan digitale aanvallen met computervirussen en ransomware, pandemieën, epidemieën, brand, ontploffing, transportvertragingen, apparatuur uitval, ongelukken, weersgesteldheden en meer in het algemeen al die gebeurtenissen die buiten de wil en/of schuld van Archain verdere uitvoering van het werk tijdelijk of blijvend verhinderen.

7. Persoonsgegevens

Door deel te nemen aan het promotionele kansspel geeft de deelnemer Archain toestemming om de door de deelnemer verstrekte gegevens te verzamelen en te verstrekken aan derden die noodzakelijk zijn voor de organisatie van het promotionele kansspel en voor de uitreiking van de prijzen.

De deelnemer gaat tevens akkoord met het privacy beleid van Archain, welke op de website van Archain teruggevonden en gedownload kan worden.

8. Klachten

Indien een deelnemer van een klacht wil indienen in verband met het door Archain georganiseerde promotionele kansspel, kan hij deze binnen 7 dagen nadat de klacht is ontstaan aan Archain bekend maken door een brief te sturen naar: Scheelhoekweg 11, 3251 LZ te Stellendam, of per e-mail: klantenservice@archain.nl

Archain neemt iedere klacht in behandeling en zal contact opnemen met de deelnemer. Indien de klacht niet naar tevredenheid is afgehandeld, kan de deelnemer een klacht indienen bij de kansspelautoriteit.

9. Toepasselijk recht

Op deze spelvoorwaarden en de actie is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband hiermee zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Rotterdam, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Archain het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.